Hoşgeldiniz... -
Site İçinde Ara
Anasayfa İlimiz İlçemiz Köylerimiz Derneğimiz Resim Galerisi Basın - Yayın Faaliyetler Videolar Ziyaretci Defteri İrtibat
 
Derneğimiz
o DERNEK TÜZÜĞÜ
o MİSYONUMUZ
o VİZYONUMUZ
o KURUCULARIMIZ
o YÖNETİM KURULU
 
Üye Giriş
Kull. Adı
Şifre
 
Üye Ol    -   Şifremi Unuttum
 
Resim Galeri 'den Seçmeler
Payamlı Köyü
 
Reklamlar
 
Memleket Havası (SİİRT)
 
Site Sayaç
Sayac
Bugün 27
Toplam 1025038
Üye Sayısı 1861
Bugün Üye Olan 0
 
Faydalı Linkler
> VALİLİKLER (69)
> BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE (18)
> HAVA YOLU (5)
> BANKALAR (36)
> FAYDALI LİNKLER (20)
> DOST SİTELER (8)
> GAZETELER (45)
 
DERNEK TÜZÜĞÜ

MADDE-l:Derneğin adı: Siirt ili Eruh İçesi Çevre Köyleri Sosyal Yardımlaşma
Dayanışma ve Kültür Derneğidir.
MADDE–2:Derneğin adresi-İstanbul'dur.
MADDE–3:Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe
sürdürülecek çalışma konusu ve biçimi:
Eruh ilçesi ve çevre köylerine cami, sağlık merkezi, okul ve her türlü sosyal tesisleri yapmak, bu amaçları gerçekleştirmek için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapar, izin alınması durumunda bunların yapılmasını sağlar.
a)Yardıma muhtaç olanlara her türlü maddi ve manevi yardımlarda bulunmak ü-zere çalışmalar yapmak.
b)Üstün başarı gösterip de okuma imkânı olmayan çocuklara yardımcı olmak amacı ile burs imkânı sağlamak.
c)Köylere okul, camii, su, kanalizasyon, yol gibi hizmetlerin gelmesinde köy müh
tan ile birlikte Mülki Amirlik kanalı ile kamu kuruluşları İle işbirliği yapmak, bu konuda resmi makamlardan izin alındıktan sonra maddi ve manevi yardımcı olmak. d)Yangın, sel, gibi gibi tabii afetlerden zarar gören üyelere ve köylülere maddi ve manevi yardımda bulunmak.
e)Üyelerin istirahatı temin etmek ve bir arada bulunmalarını sağlamak amacı ile lokal açmak ve burada sadece üyelerine kadehle içki vermek, kütüphane kurarak üyelerine fik­ri gelişimde katkılar sağlamak.
f)Üyelerden veya Eruh ilçesi ve çevre köylerden herhangi birinin vefatı, nişan,
düğünü gibi durumlarında işbirliği yaparak ihtiyaç sebebi olanlara maddi ve manevi destek sağlamak.
g)Dernek kültürel faaliyette bulunmak için mülki amirden izin almak kaydıyla sünnet, seminer, tiyatro, konferans, gezi, konser gibi faaliyetlerde bulunur.
h)İstanbulun çeşitli yerlerinde bulunan üyelerinin herhangi bir sorunu halinde ilgili mercilerle görüşmelerde bulunarak sorunun çözümünü sağlamak.
i)Dernek üyelerinin organizesinde sportif faaliyetler düzenlemek ve bu tür faali yerlere katılmayı sağlamak.
j)Üye ve hemşelerini bir araya getirmek için piknik, gezi ve gece düzenlemek.
k)Kültürel ve folklor değerlerini tanıtmak korumak ve bunların gelecek nesil­lere aktarılması için faaliyetler göstermek.
l)Gerektiğinde Milli Eğitim Bakanlığından izin almak kaydıyla Yurt açmak,-
SİİRT İLİ ERUH İLÇESİ ÇEVRE KÖYLERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA
DAYANİŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ
MADDE-l:Derneğin adı: Siirt ili Eruh İçesi Çevre Köyleri Sosyal Yardımlaşma
Dayanışma ve Kültür Derneğidir.
MADDE–2:Derneğin adresi İstanbul'dur.
MADDE–3:Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe
sürdürülecek çalışma konusu ve biçimi:
Eruh ilçesi ve çevre köylerine camii, sağlık merkezi, okul ve her türlü sosyal tesisleri yapmak, bu amaçları gerçekleştirmek için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapar, izin alınması durumunda bunların yapılmasını sağlar.
a)Yardıma muhtaç olanlara her türlü maddi ve manevi yardımlarda bulunmak ü-zere çalışmalar yapmak.
b)Üstün başarı gösterip de okuma imkânı olmayan çocuklara yardımcı olmak amacı ile burs imkânı sağlamak.
c)Köylere okul, camii, su, kanalizasyon, yol gibi hizmetlerin gelmesinde köy muh
tan ile birlikte Mülki Amirlik kanalı ile kamu kuruluşları İle işbirliği yapmak, bu konuda resmi makamlardan izin alındıktan sonra maddi ve manevi yardımcı olmak. d)Yangın, sel, gibi gibi tabii afetlerden zarar gören üyelere ve köylülere maddi ve manevi yardımda bulunmak.
e)Üyelerin istirahatı temin etmek ve bir arada bulunmalarım sağlamak amacı ile lokal açmak ve burada sadece üyelerine kadehle içki vermek, kütüphane kurarak üyelerine fik­ri gelişimde katkılar sağlamak.
f)Üyelerden veya Eruh ilçesi ve çevre köylerden herhangi birinin vefatı nişanı,
düğünü gibi durumlarında işbirliği yaparak ihtiyaç sebebi olanlara maddi ve manevi destek sağlamak.
g)Dernek kültürel faaliyette bulunmak için mülki amirden izin almak kaydıyla sünnet, seminer, tiyatro, konferans, gezi, konser gibi faaliyetlerde bulunur.
h)İstanbulun çeşitli yerlerinde bulunan üyelerinin herhangi bir sorunu halinde ilgili mercilerle görüşmelerde bulunarak sorunun çözümünü sağlamak.
i)Dernek üyelerinin organizesinde sportif faaliyetler düzenlemek ve bu tür faali yerlere katılmayı sağlamak.
j)Üye ve hemşelerini bir araya getirmek için piknik, gezi ve gece düzenlemek.
k)Kültürel ve folklor değerlerini tanıtmak korumak ve bunların gelecek nesil­lere aktarılması için faaliyetler göstermek.
l)Gerektiğinde Milli Eğitim Bakanlığından izin almak kaydıyla Yurt açmak,-
limizin ve İlçemizin Kültür ve sanat zenginliklerini araştırmak, geliştirmek ve tanıtmak
m)Dernek merkezinin bulunduğu İstanbul'da kurulmuş ve kurulacak her türlü
çevre ilgili kuruluş, platform, konsey, federasyon ve konfederasyona üye olmak, faaliyetlerine katılmak ve yönetimlerinde görev almak.
n)Hemşeri demekleri ile birlikte tüzüğün izin verdiği konularda faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmuş veya kurulacak platform,federasyon ve konfederasyonlara üye ol­mak kuruluşlarına katılmak,kurucu olmak, aktivitelerine katiîmak ve yönetimlerine görev al­mak.
o)İnsan,Çevre,Doğa ve Eğitim için kurulmuş veya kurulacak yerel veya ulusal
sivil toplum kuruluşları ile birlikte ortak hareket etmek,bir çati altında faaliyet göstermek,mev
cut veya kurulacak platform,federasyon ve konfederasyonlara üye olmak,yönetimlerine katıl­mak ve görev almak.
p) (m),(n) ve (o) fıkralarında sayılan hususlarla ilgili Yönetim Kurulu yetkili­dir. M ADDE-4: Derneğe üye olmak,üyelikten çıkmak ve üyeliğin sona ermesi:
a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup medeni haklarini kullanma ehliyetine sahip 18 yasini bitirmiş olanlar demeğe üye olabilir.
b)Üye olacaklarının dernekler kanunun 4,16,18 ve 39.maddelerinde belirtilen hususlarla ilgili mani halinin bulunmaması.
c)Üyeliğin yönetim kurulunca kabul edilmesi
a)Üyeler istedikleri zaman yazılı müracaatta bulunarak üyelikten çıkabilir.
b)Dernek amacına ayknrı hareket edenler sürekli olarak 2 yıl üst üstte Üye ai­datını öedmeyenîer,dernekler yasasının 4.maddesinin 2.fıkrası 2 ve 3 numaralı bentlerinde ka­yıtlı suçlardan mahkum olmak sureti ile üye olma hakkım kaybedenlerin ve demek tüzüğüne
aykın hareketlerden dolayı üyelikten çıkaranlann demek üyeliği tespiti halinde üyelik kaydı yönetim kurulunca silinir.
MADDE-5:Üyelik HaklarnHiç kimse demeğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz,dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.Her üyenin genel kurulda oy hakki vardir,üye
oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır. Her üye genel kurulda kendisinden başkasını tem­sil edemez.
MADDE-6:Dernek Organları: A-Genel Kural
a)îki yılda bir yönetim kurulunun daveti üzerine EKİM ayı içinde olağan olarak Yönetim veya Denetleme kumlu gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden
1/5'nin
yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
b)Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden 1/5'nin yazılı isteği üzerine yö­netim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa,denetleme kurulu veya top­lantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalin Sulh Hukuk Hakimi der­nek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
B-Yönetim Kurulu
a)Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler,genel kurula katı
lacak üyeler en az 15 gün önceden günü,saati,yeri ve gündemi mahalli bir gazete ilan edilmek sureti ile toplantıya çağrıîır.Bu topJatıda çoğunluk sağlanamaması halinde toplantı yapılamaz­sa ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.Topîantınm gün,saat ve yer ile toplantının gündemi toplantı gününden en az 15 gün önce mahalin mülki amirliğine ya zı ile bildirilir.Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste eklenir.
b)Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de
belirtilmek sureti ile toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci ilan verilerek üyelere duyurulur
ikinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde yapılması zorunlu-
dur.Üyeler ikinci toplantıya (a) maddesinde belirtilen esaslara göre yeniden çağnlır.Toplantı mahalin mülki amirliğine duyurulur,genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
C-Denetleme kurulu
Denetleme kurulu genel kurulca gizli oyla dernek üyeleri arasından seçilecek üç
asil üç yedek üyeden teşekkül eder.Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyeler oy si
rasma göre göreve çağnlır.Görev sürelerinin bitiminde aynı üyelerin tekrar seçilmeleri caiz­dir Bu kurul derneğin üç ayda bir bütün hesap ve defterlerini kontrol etmek,işlemleri yasa,tü-
zük ve genel kurul kararlarına uygun bir şekilde yürütülüp yürütül mediğini incelemekle,derne
ğin nakit ve ayniyatım saymakla yetkilidir. MADDE-7:fopIantı Yeri:
Genel Kurul toplantıları derneğin merkezi olan İstanbul'da yapılır. MADDE-8:Toplantı Yeter Sayısı:Genel Kurul dernek tüzüğünün genel kurula katılma hakkı
bulunan üyelerinin yarıdan fazlasının bulunması ile toplanır.îlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz,ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tamsayısımn iki katından az olamaz. MADDE-9:Toplantınm yapılış usulü:Dernek genel kurul toplantılan ilanda
belirtilen ve ma
halin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün,saat ve yerde yapılır.Genel kurula
katılacak ü-
yeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki isimleri karşisina imza koyarak toplanti
yerine girerler.
ö.maddede belirtilen tamsayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği üyelerden biri tarafından açılır.Hükü-
met komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez açılışa müteakip toplantıyı yönetmek üzere bir başkan,bİr başkan vekili ve iki katip üye seçilir toplan
tının yönetimi genel kurul başkanına aittir,katipler tutanağı düzenler ve başkanla birlikte tuta­nağa İmza koyarlar.Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.
MADDE-10:Genei kurulda görüşülecek hususlar:Genel Kurul toplantısında yalnız gün­demde yer alan maddeler görüşülür,ancak hazir bulunan üyelerin en az 1/10 tarafından görü­şülmesi istenen konularin gündeme alinraasi zorunludur.
MADDE-ll:Genel Kurulun görevi ve yetkileri: Aşagidaki yazili hususlar genel kurulca gö­rüşülüp karara bağlanır.
a)Dernek organlarını seçimi
b)Deraek tüzüğünüm değiştirilmesi
c) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülüp yönetim kurulunun ibrasi
d)Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
e)Dernek için gerekli taşinmaz mallarin satin alinmasi veya mevcut taşınmaz mallarin satilmasi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi f)Derneğin fesh edilmesi
g)Mevzuata ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılaması belirtilen diğer görev
lerin yerine getirilmesi.
MADDE-12:Yönetinı toirııitauH teşkil ve görevleri:Yönetim kurulu genel kurulca gizli oy-
La üyeler arasından iki yıllığına seçilecek 15 asil ve 15 yedek üyeden oluşur.Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyeler oy sırasına göre göreve çağrılır.Yönetim kurulu üye sa-
sayısı boşalmalar sebebi üe yedeklerin getirilmesinden sonra üye tamsayisinin yarısından aşa­ğı düşerse 2908sayili dernekler kanunun 28.maddesinde kayitli usule göre hareket edilir.
YönetÎM Kurulu aşagidaki hususları yerine getirir: a)Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelereden sırası geleni göre­ve çağın r.
b)Derneği temsil etmek veya bu hususta üyelerden bir veya bir kaçına
yetki vermek.
c)Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemler yapmak,gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
d)Yapacağı ilk toplantıda yönetim kurulunun arasında görev taksimi yapmak.
e) Yönetim kurulu Özel ve tüzel kişiler karşisinda genel temsilcidir.Bu temsil yetkisini başkan vasitasi ile kullanır.
f)Dernek tüzüğünün ve dernekler yasasının yönetim kuruluna verdiği diğer iş­leri yapmak.
MADDE-13:Denetleme Kurulunum Teşkili ve görevleri :Denetleme Kurulu üç asil üç yedek üye olmak üzere genel kurulca iki yıllığına seçilir.
a)Genel kurulca alman kararların yönetim kurulunca yerine getirilip getiril­mediğini denetler.
b)Yönetim kurulunun hesap ve muamelatını genel kurul adına tetkik ve mu­rakabe eder.
c)Lüzumunda yönetim kurulu toplantılarına katılarak toplantı ve kararların usulüne uygun yapılıp yapılmadığını inceler.
d)Düzenlediği raporları iki yılda bir genel kurula arzeder. MADDE-14:Derneğin gelirleri:
a)Üye aidatı aylık 5.000.000 TL,yılhk 60.000.000 TL.
b)Derneğe yapılacak bağış ve yardımlar.
c)Dernekçe tertiplenen balo ,yemek,çay,gezi,konser vb.faaliyetlerden elde edilecek gelirler.
d)Dernek kurulunca tespit edilecek bankalardaki dernek hesaplarından elde
edilecek faiz gelirleri. MADDE-15:Derneğin Giderleri:
Derneğin yönetim giderleri,genel kurulca onaylanmış bütçede gösterilen ve çeşitleri belirlenmiş kalemlerden oluşur. Yönetim kurulu masraf ve çeşitleri arasında aktar
ma yapmaya yetkilidir.Yönetim kurulu hal ve icap gerektitdiği takdirde bütçe ile kabul edilen giderlerin bir katı daha masraf yapabilir. Ancak hal ve icabın nelerden ibaret olduğu
gelecek genel kurula açıklamak ve onayım almak zorundadır. MADDE-16:Derneğin tutacağı defterler ve bunların ihtiva edeceği kayıtlar:
Dernek aşağıdaki kayıtlı defterleri tutar.
a)Üye kayıt defteri,derneğe üye olanların kimlikleri,giriş tarihleri ve aylık ai­datları belirtiler.
b)Karar defteri,yönetim kurulu kararlan tarih ve numara sırası ile bu deftere yazı lir.Kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
c)Gelen giden evrak kayıt defteri,gelen ve giden evraklar tarih ve numarası ile deftere kaydolunur,gelen evrakın aslı ile giden evrakın br sureti dosyada saklanır.
d)Geiir-Gider defteri,demek adına alman bütü paraların alındıkları ve
harca­nan paraların verildkleri yerler açık ve düzenli olarak bu deftere yazılır.
e)Bütçe kesin hesap ve Bilanço defteri,Bütçe kesin hesap ve bilanço bu def­tere işlenir.
f)Dernirbaş defteri,derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
g)Alındı belgesi kayıt defteri,Mal müdürlüğünden temin edilen veya dernekçe bastırılan alındı makbuzlarının kime verildiğine zaman geriye alındığına dair işlemin ya­pıldığı defterdir.
Bu maddelerde sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur. MADDE~17:Taşınmaz mal edinme,dernekîer ikametgahları ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamazlar,bağış ve vasiyet yolu ile kendilerine intikal eden taşınmaz malların İçişleri Bakanlığının belli edeceği süre içersin­de paraya çevirme mecburdurlar.
MADDE-J 8:Tüzük Değişikliği,üan olunan ve mahalin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilen olağan veya olağanüstü toplantı gündemine katılmak şartı ile tüzükte değişik
lik yapılabil ir,toplantının başlayabilmesi için genel kurulun yapılmasındaki çoğunluk ara-
nır,tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıda bulunan üyelerin 2/3 nün oyudur. MADDE-î9:İç denetim şekli,derneğin iç denetimi denetleme kurulu tarafından her üç
ayda bir yapılır. MADDE-20:Derneğin feshi ve Tüzel Kişiliğin sona ermesi:
a)Genel Kurulu Karan ile Fesih,Deraek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.Feshine karar verebilmek için tüzüğe göre genel kurula katılma hak
kına sahip üyelern en az 2/3 nün toplantıya katılması şarttır.Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda bulunacak üyelerin sayısı ne olursa olsun fesih hakkındaki karar hazır bulunan üyelerin 2/3 nün çoğunluğu ile alınır.
b)Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahalin en büyük mülki amirine yazı ile bildiriîir.Fesih halinde derneğin taşınır ve taşınmaz mallan Eruh il­çesi çevre köyleri muhtarlıklarına devredilir.
c)Mahkeme kararı ile Fesih,dernekler kanununda belirtlen süre içerisinde genel kurul toplanmaz veya kanunen zorunlu organlar seçilemez ise yada
olağan genel kurul toplantısı yazılı ihtara rağmen üst üstte iki defa yapıla­maz ise mahkemecederneğin feshine karar verilir. MADDE-21:İnfisab,Dernek acze düştüğü veya yönetim kurulunun tüzük gereğince ku­rulmasına imkan kalmadığı,üst üstte iki olağan genel kurul toplantısının yapılmadığı hal­lerde infisah eder.İnfisah halinin tespiti dernek masasının bulunduğu yerin en büyük mül­ki amirinin kararı ile olur. MADDE-22:Son hükümler,Bu tüzükte bulunmayan hallerde 2908 sayılı dernekler
Ka­nunumu kanunda da hüküm yoksa Türk Medeni Kanunun kısmi hükümleri uygulanır. MADDE-23:Derneğin Kurueaıları,
1-M.Sait EİÇİÇEK: Ahmet ve Safiye oğlu 1960 Eruh doğumlu T.C.Oto Galerici
Kınalı CD.Kozan Apt,No:68/lD:5 GÜNGÖREN
2-Şükrü SAÎN:Naif ve Nafıye oğlu 1945 Eruh doğumlu T.C Emekli
Sofular CD.Özışık Apt.No:121 D: 17 FATİH
3-Ekrem ETE:Ömer ve Hediye oğlu 1955 Eruh doğumlu T.C Serbest
Balıklı Çırpıcı Yolu No: 14 ZEYTİNBURNU
4-Dündar YlLMAZ:Faik ve Guli oğlu 1966 Eruh doğumlu T.C Esnaf
Ragıpbey SK.No:21 D:9 FATİH
5-Kazım ÖZHAN:Nezir ve Sitti oğlu 1970 Eruh doğumlu T.C Esnaf
İhlas Marmara Evleri No:19~A BÜYÜKÇEKMECE
6-Muzaffer ERDEM:İbrahim ve Safiye oğlu 1950 Eruh doğumlu T.C İşçi
Kestan SK.İmar Blokları No: i 0/6 EYÜP
7-M.Şefık İNAN:Salih ve Fatma oğlu 1961 Eruh doğumlu T.C Esnaf
Kazım Karabekir MH.2.Cad.No:23/l ESENLER
8-Hakim ASLAN:Abdurrahman ve Fadile oğlu 1966 Eruh doğumlu T.C Esnaf
Sarı Abdullah SK.No:29/3 FATİH
9-Cumali ELÇİÇEK:Salih ve Ayşefe oğlu 1971 Eruh doğmlu T.C Esnaf
GümuşpalaHacışerif SK.No:21 A-3 AVCİLAR
10-M.Sait ÖZER:Hüseyin ve Ayşe oğlu 1953 Eruh doğumlu T.C Serbest
İskenderpaşaMH.Karakadı SK.No:29//l FATİH
11-Şükrü DEMİR;Mehmet ve Hacer oğlu 1962 Eruh doğumlu T.C Serbest
Sofular Tekkesi No:6/l FATİH
12-Nezir ERDEMCt:Nuri ve Hanif oğlu 1962 Eruh doğumlu T.C Esnaf
Karaaslan APT.No: 12/11 ZEYTİNBURNU
13-Hayrettin GÜÇLÜlîbrahim ve Fatma oğlu 1962 Eruh doğumlu T.C Esnaf
Gedikpaşa CD.No:81/7 Beyazıt/EMİNÖNÜ
MADDE-24:Geçiçi Yönetim Kurulu:
1-M.Sait ELÇİÇEK                        Geçici Yönetim Kurulu Başkam
2-ŞükrüSAİN                                    ........         Yrd.
3-Ekrem ETE                                      "          !'         "        muhasip üye
4-Dündar YILMAZ                              "          "         "       üyesi
5-Kazım ÖZFIAN                               "          ......
6-Muzaffer ERDEM
7-M.Şefık İNAN
MADDE-25:Disiplin KuruluM Teşkili, Görev ve Yetkileri:
Disiplin kurulu,genel kurulca gizli oyla üyeler arasından iki yıllığına seçile­cek 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.
A-Görevi:Disiplin kurulu,dernek üyelerinin tüzüğe ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine ve belirlemiş olduğu esaslara uygun davranıp davranmadığını denetlemek, gerektiği hallerde tüzüğün kendisine verdiği yetkiler dahilinde yaptırımlar uygulamak.
B-Yetkisi: Disiplin cezalarım uygulamak
C-Disiplin Cezaları:
a) Uyarma,
b) Kınama,
c) Üyelikten geçici uzaklaştırmak,
d) Üyelikten çıkarma. MAI)DE~26:Komisy©ıalar, Derneğin amaçlanm gerçekleştirmek için ve bu doğrultuda sürdüreceği faaliyetlerde üyelerden teşkil edilecek gerekli komisyonları kurmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Anasayfa - İlimiz - İlçemiz - Köylerimiz - Derneğimiz - Resim Galerisi - Basında Biz - Faaliyetler - Videolar- Ziyaretci Defteri - İrtibat
Copright © 2008 ERUHDER Tüm Hakları Saklıdır.